Chú Đại Bi – Giọng trì chú rất hay, nhẹ nhàng, thanh thoát (trì 21 biến)Kính mời Quý vị tải và cài đặt App Chú Đại Bi ( miễn phí) (Nếu dùng điện thoại hệ điều hành Android), không cần kết nối Internet vẫn nghe được tại địa chỉ:

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát

Công dụng của Chú Đại Bi – Theo Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni

Nếu có chúng sanh nào, trong một ngày đêm tụng năm biến chú, sẽ diệt trừ được tội nặng trong một ngàn muôn ức kiếp sanh tử.
Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn! Nếu chúng sanh nào tụng trì thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào ba đường ác, con thề không thành Chánh Giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được sanh về các cõi Phật, con thề không thành chánh giác. Tụng trì Thần Chú Đại Bi nếu không được vô lượng tam muội biện tài con thề không thành Chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại nếu không được vừa ý thì chú này không được gọi là Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, duy trừ cầu những việc bất thiện, trừ kẻ tâm không chí thành. Nếu các người nữ chán ghét thân nữ, muốn được thân nam, tụng trì thần Chú Đại Bi như không chuyển nữ thành nam con thề không thành chánh giác. Như kẻ nào tụng trì chú này, nếu còn sanh chút lòng nghi, tất không được toại nguyện. Nếu chúng sanh nào xâm tổn tài vật thức ăn uống của thường trụ sẽ mang tội rất nặng, do nghiệp ác ngăn che, giả sử ngàn Đức Phật ra đời cũng không được sám hối, dù có sám hối cũng không trừ diệt. Nếu đã phạm tội ấy, cần phải đổi mười phương Đạo Sư sám hối mới có thể tiêu trừ. Nay do tụng trì thần chú Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, mười phương Đạo Sư đều đến vì làm chứng minh, nên tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt. Chúng sanh nào tụng chú này, tất cả tội thập ác ngũ nghịch báng pháp, báng người, phá giới, phạm trai, hủy hoại chùa pháp, trộm của tăng kỳ làm nhơ phạm hạnh, bao nhiêu tội ác nghiệp nặng như thế đều được tiêu hết, duy trừ một việc: Kẻ tụng đối với chú còn sanh lòng nghi. Nếu có sanh tâm ấy, thì tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không được tiêu, huống chi tội nặng? Nhưng tuy không liền diệt được tội nặng cũng có thể làm nhân Bồ đề về kiếp xa sau.
Bạch Đức Thế Tôn! Nếu các hàng trời, người tụng trì thần chú Đại Bi, thì không bị mười lăm việc chết xấu, sẽ được mười lăm chỗ sanh tốt.
Bồ tát lại nói tiếp: Nếu kẻ thiện nam, thiện nữ nào tụng trì thần chú này, phải phát tâm bồ đề rộng lớn, thề độ tất cả muôn loài, giữ gìn trai giới, đối với chúng sanh khởi lòng bình đẳng, và thường nên trì tụng chớ cho gián đoạn. Lại nên ở nơi tịnh thất, tắm gội sạch sẽ, mặc y phục sạch, treo phan đốt đèn, dùng hương hoa và các thức ăn uống để cúng dường, buộc tâm một chỗ chớ nghĩ chi khác, y như pháp mà tụng trì. Lúc ấy sẽ có Nhật Quang Bồ tát, Nguyệt Quang Bồ tát cùng vô lượng thần tiên đến chứng minh, giúp thêm sự hiệu nghiệm…

Kính mời quý vị nghe nhạc Chú Đại Bi trên kênh mới:

Nguồn: https://popadrados.com/

Xem thêm bài viết khác: https://popadrados.com/meo-vat/

44 thoughts on “Chú Đại Bi – Giọng trì chú rất hay, nhẹ nhàng, thanh thoát (trì 21 biến)

 1. Công đức trì tụng Chú Đại Bi
  Nếu chúng sanh nào, trong một ngày đêm tụng năm biến chú, sẽ diệt trừ được tội nặng trong trăm ngàn muôn ức kiếp sanh tử.
  Nếu chúng sanh nào xâm tổn tài vật, thức ăn uống của thường trụ sẽ mang tội rất nặng, do nghiệp ác ngăn che, giả sử ngàn đức Phật ra đời cũng không được sám hối, dù có sám hối cũng không trừ diệt. Nếu đã phạm tội ấy, cần phải đối 10 phương đạo sư sám hối, mới có thể tiêu trừ. Nay do tụng trì chú Đại Bi liền được trừ diệt. Tại sao thế? Bởi khi tụng chú Đại Bi tâm đà ra ni, 10 phương đạo sư đều đến vì làm chứng minh, nên tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt.
  Chúng sanh nào tụng chú này, tất cả tội thập ác ngũ nghịch, báng pháp, phá người, phá giới, phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của tăng kỳ, làm nhơ phạm hạnh, bao nhiêu tội ác nghiệp nặng như thế đều được tiêu hết, duy trừ một việc: kẻ tụng đối với chú còn sanh lòng nghi. Nếu có sanh tâm ấy, thì tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không được tiêu, huống chi tội nặng?
  Hàng trời, người nào thường thọ trì tâm chú này như tắm gội trong sông, hồ, biển cả, nếu những chúng sanh ở trong đó được nước tắm gội của người này dính vào thân thì bao nhiêu nghiệp nặng tội ác thảy đều tiêu diệt, liền được siêu sinh về tha phương Tịnh Độ, hóa sanh nơi hoa sen, không còn thọ thân thai, noãn, thấp nữa. Các chúng sanh ấy chỉ nhờ chút ảnh hưởng mà còn được như thế, huống chi là chính người trì tụng?
  Và, như người tụng chú đi nơi đường, có ngọn gió thổi qua mình, nếu những chúng sanh ở sau được ngọn gió của kẻ ấy lướt qua y phục thì tất cả nghiệp ác, chướng nặng thảy đều tiêu diệt, không còn đọa vào tam đồ, thường sanh ở trước chư Phật, cho nên, phải biết quả báo phước đức của người trì tụng chú thật không thể nghĩ bàn!
  Lại nữa, người trì tụng đà ra ni này, khi thốt ra lời nói chi, hoặc thiện hoặc ác, tất cả thiên ma ngoại đạo, thiên, long, quỷ thần đều nghe thành tiếng pháp âm thanh tịnh, đối với người ấy khởi lòng cung kính, tôn trọng như Phật.
  Người nào trì tụng đà ra ni này nên biết người ấy chính là tạng Phật thân, vì 99 ức hằng hà sa chư Phật đều yêu quý. Nên biết người ấy chính là tạng quang minh, vì ánh sáng của tất cả Như Lai đều chiếu đến nơi mình. Nên biết người ấy chính là tạng từ bi, vì thường dùng đà ra ni cứu độ chúng sanh. Nên biết người ấy chính là tạng diệu pháp, vì nhiếp hết tất cả các môn các môn đà ra ni. Nên biết người ấy chính là tạng thiền định vì trăm ngàn tam muội thảy đều hiện tiền. Nên biết người ấy chính là tạng hư không, vì hằng dùng không huệ quán sát chúng sanh. Nên biết người ấy chính là tạng vô úy vì thiên, long, thiện thần thường theo hộ trì. Nên biết người ấy chính là tạng diệu ngữ vì tiếng đà ra ni trong miệng tuôn ra bất tuyệt. Nên biết người ấy chính là tạng thường trụ vì tam tai, ác kiếp không thể làm hại. Nên biết người ấy chính là tạng giải thoát vì thiên ma ngoại đạo không thể bức hại. Nên biết người ấy chính là tạng dược vương vì thường dùng đà ra ni trị bịnh chúng sanh.Nên biết người ấy chính là tạng thần thông vì được tự tại dạo chơi nơi 10 phương cõi Phật. Công đức người ấy khen ngợi không thể cùng.
   
  Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát
  Tên của bài kinh này là Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni cua Phật Quán Thế Âm. Gọi tắt là Chú Đai Bi. Chú Đại Bi có thảy là 84 câu, 415 chữ.
  Thiên Thủ Thiên Nhãn
  Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Ðại Viên Mãn Vô Ngại
  Ðại Bi Tâm Ðà La Ni Kinh
  Hán dịch: Ðường, Tây Thiên Trúc, Sa Môn Già Phạm Ðạt Ma
  Thiển giảng: Vạn Phật Thánh Thành, Hòa Thượng Tuyên Hóa.
  Tựa của Kinh là “Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Vô Ngại Ðại Bi Tâm Ðà-La-Ni Kinh.” Trong phần giải thích tựa kinh (Tổng thích danh đề), lần trước đã giải thích “Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm” nay giải thích phần còn lại của tựa kinh, tức là “Bồ Tát Vô Ngại Ðại Tâm Ðà La Ni Kinh.”
  Bồ Ðề Hải
  Ngài lại bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nếu các hàng trời, người tụng trì Đại Bi Tâm Chú, thì sẽ được mười lăm loại thiện sanh và không phải chịu mười lăm loại ác tử.”
  Lược Giảng:
  Ngài—Quán Thế Âm Bồ-tát—lại bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nếu các hàng trời, người tụng trì Đại Bi Tâm Chú, thì sẽ được mười lăm loại thiện sanh.” “Thiện sanh” tức là sự sinh sống tốt lành.
  Nếu loài người ở nhân gian hoặc chư thiên ở cõi trời có thể học thuộc và siêng năng thọ trì Kinh Đại Bi Tâm Đà-La-Ni cùng Chú Đại Bi, thì họ sẽ được mười lăm việc tốt lành; “và không phải chịu mười lăm loại ác tử.” “Ác tử” là những cái chết tức tưởi do rủi ro, bất trắc. Nếu quý vị thành tâm trì tụng Chú Đại Bi thì sẽ tránh được mười lăm loại “ác tử.”
  “Các loại ác tử đó là:

  Một là không bị chết vì đói khát, khốn khổ;

  Hai là không bị chết vì gông, tù, đòn roi;

  Ba là không bị chết vì oan gia thù nghịch;

  Bốn là không bị chết vì chiến trận tương tàn;

  Năm là không bị chết vì cọp, sói, ác thú tàn hại;

  Sáu là không bị chết vì trúng độc rắn, rết, bò cạp;

  Bảy là không bị chết vì nước cuốn, lửa thiêu;

  Tám là không bị chết vì trúng phải độc dược;

  Chín là không bị chết vì cổ độc tác hại;

  Mười là không bị chết vì điên loạn, mất trí;

  Mười một là không bị chết vì núi lở, cây ngã, vách đá sụp;

  Mười hai là không bị chết vì kẻ ác thư ếm;

  Mười ba là không bị chết vì tà thần, ác quỷ thừa cơ làm hại;

  Mười bốn là không bị chết vì ác bệnh triền thân;

  Mười lăm là không bị chết vì tự sát, tự tử.”

  Trên đây là những câu trong kinh điển, ngoài ra trong kinh còn đề cập đến nhiều điều linh ứng khác khi thành tâm tụng kinh này. Trong truyền thuyết cũng có kể đến nhiều vị tu thiền và tụng kinh này đắc được thần thông, và nhiều điều kỳ diệu khác.
  Thật ra sự linh ứng tùy thuộc vào sự tin tưởng và thành tâm. Nếu có dịp, các bạn nên đọc cuốn “Đời thay đổi khi ta thay đổi” của một tác giả ngoại quốc. Tinh thần của con người có những sức mạnh đặc biệt, khi tập trung tinh thần cao độ hoặc khi có lòng tin mạnh mẽ, nhiều điều kỳ diệu có thể xảy ra. Đó là sức mạnh tâm linh.
  Không có một pháp sư, nhà thôi miên, nhà cảm xạ học … nào mà lại không có sự tập trung tư tưởng cao độ, chính vì thế nên họ có sức mạnh tâm linh.
  Sự Linh Ứng Của Chú Ðại Bi:
  Chú Ðại Bi này ở trong kinh “Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Ðại Viên Mãn Ðại Bi Tâm Ðà La Ni”.
  Hồi đời quá khứ vô lượng ức kiếp, có đức Phật Thiện Quang Vương Tịnh Trụ ra đời, vì ngài Quán Thế Âm mà nói ra chú đại bi này. Lúc đó, Ngài mới trụ bực sơ địa, mà sau khi nghe chú này rồi, thì siêu chứng lên bực Bát địa liền.
  Ngài thấy cái hiệu nghiệm như vậy, thì phát lời đại nguyện rằng: “Nếu qua đời vị lai có thể đem chú này ra mà làm lợi ích cho chúng sanh, thì cho thân Ngài sanh ra ngàn cái tay và ngàn con mắt v.v. Ngài nguyện vừa rồi thì quả nhiên tay mắt đều cụ túc tất cả, và chư Phật lại phóng quang soi đến thân Ngài và soi khắp vô biên thế giới .
  Khi ấy Ngài lại phát nguyện nữa rằng: Nếu người nào trì tụng chú này mỗi đêm 5 biến, thì đặng tiêu hết những tội nặng sanh tử trong trăm ngàn vạn ức kiếp, đến lúc mạng chung thì có thập phương chư Phật hiện thân tiếp dẫn về cõi Tịnh độ. Bằng như người nào trì tụng chú này mà sau còn đọa vào ba đường ác đạo và chẳng đặng sanh về cõi Phật, hay là chẳng đặng những pháp tam muội, biện tài và chỗ sở cầu không toại chí, nếu có mấy sự ấy, thì chú này không được xưng là “Ðại bi tâm đà la ni”.
  Chỉ trừ những người tâm không thiện, chí không thành và lòng hay nghi, thì không thấy hiệu nghiệm được liền mà thôi.

 2. cau xin cho quoc thai dan an mua thuan gio hoa tat ca chung sanh song trong canh binh an

 3. Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát,con tên là Lê Phương Khánh,sinh ngày 4/9/2001,con sắp bị đuổi việc rồi,con cầu xin mẹ quan thế âm phù hộ cho con kiếm được công việc khác mà tốt hơn công việc con vừa làm,🙏🙏

 4. Nam mô đại từ đại bi quan âm bồ tát cuu khổ cuu nạn cho con thót khỏi khổ đau.chỉ cho con một con đường sáng để con vượt qua cảnh khổ đau.Nam mô đại từ đại bi quan thế âm bồ tát

 5. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát🙏🙏🙏 https://youtu.be/hpyM1eiatdE

 6. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. Con là huỳnh diệu tuyết trinh. Sinh ngày 2.10.1988 con cầu xin Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát cho con chuyển phôi lần này thành công. Cho con có được đứa con. Con cầu xin mẹ thương tình cho con

 7. Nếu như còn có kiếp sau mình muốn được trở lại kiếp làm người phát nguyện tu hạnh bồ tát trước độ bản thân sau độ cửu huyền thất tổ lục thân quyến thuộc cứu vớt chúng sinh đồng sanh cực lạc .

 8. Từ khi nghe nhiều c líp về cuộc đời đức phật và các kinh sách phật giáo mình đã bớt sát sinh và tăng việc phóng sinh hơn và mình cũng thoát khỏi cái nợ má hông khi hiểu thấu nhân quả của việc tà dâm nó không đem lại kết quả tốt đẹp cho mình ngoài việc tan cửa nát nhà .mình lại cảm thấy thương cho một số ông anh u 80 vẫn còn ham mê của lạ .

 9. Con cầu mong Đức mẹ quán thế âm Bồ tác phù hộ cho vợ chồng con có 1 đứa con ạ. Hiếu hạnh và khỏe mạnh ạ . Cơm nam mô a di đà Phật

 10. Con nam mô a di đà phật. Con xin mẹ quan âm phù hộ độ trì cho bố mẹ con nhiều sức khỏe, xin phù hộ cho con làm iui được thành công, sớm có con ah. Con nam mô a đi đà phật.

 11. Con xin mẹ quan âm phù hộ cho con sang tháng sau làm ivf thành công, sớm có tin vui ạ

 12. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát cứu nạn cứu khổ cho cháu con Lê Mai Huyền Trâm sinh 30 6 2000.cháu mới phát hiện bị ung thư phổi con xin chư Phật phù hộ độ trì cho cháu bệnh tât tiêu trừ sức khỏe bình an.ai có bài thuốc chữa bệnh xin chia sẻ 0935015178

 13. Con Nam mô A di đà phật, con cầu xin bồ tát phù hộ độ trì cho gia đình con luôn luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Xin bồ tát cho con 1 đứa con trai cho gđ có nếp có tẻ. A di đà phật

 14. thưa phật con cũng muốn đi tu lắm ! tu để đi tụng đám lấy tiền ngon lắm nói bao nhiêu là họ trả mà có tụng kinh gì toàn tự chế có thầy tụng không phải kinh mà do tự thầy chế

 15. Nam mô đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát con thành tâm cầu mong cho thế giới luôn sống trong sự bình yên , dịch bệnh tiêu tan trả lại 1 cuộc sống tốt đẹp cho chúng sanh

 16. Con xin mẹ quan âm cho con có giấc ngủ ngon . Lạc quan yêu đời có sức khoẻ để kiếm tiền ❤️

 17. Con xin cho năm nay con được học giỏi để cho ba mẹ con vui vì ba mẹ con đã qúa khổ vì con rồi nam mô a di đà phật

 18. Con xin bo tat phu ho cho con 9 thang 10 ngay thai ki khoe manh.con ten Nguyen ngoc thuy an sinh ngay 2/2/1984 a di da phat

 19. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT , con cầu xin Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát độ cho con mau khỏi hết bệnh , con biết tội nghiệt của con ko thể tha thứ đc , nhưng chuyện con đã lỡ rồi và hậu quả con đã gánh lại bao đau đớn con củng đã chịu đựng , giờ con chỉ mong sám hối ,
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  con thành tâm sám hối

 20. Con cầu xin mẹ hiền quan thế âm bồ tát che trở cho tất cả chúng sinh chúng con gia hộ trên con đường con đi được tinh tấn hơn

 21. Nam mô a di đà phật.
  Nam mô quan thế âm bồ tát cứu khố cứa nạn cho con tôi Là Lê Quốc Tuấn sinh ngày 23/10/1985 tai qua nạn khỏi.
  Để con có sức khỏe dồi dào làm ăn nuôi vợ nuôi con của nó. Con tên Lê lời kính lạy ngài quan thế âm van nghìn lạy với tấm lòng thành tâm sám hối tội lỗi và kính mong Quán thế âm bồ tát linh ứng cứu nạn cho con con là Lê Quốc Tuấn.
  Nam mô a di đà phật.
  Nam mô a di đà phật.
  Nam mô a di đà phật.

 22. A DI ĐÀ Phật con nguyện cho cả thế giới chuyển dữ hóa lành mọi chuyện đc bình an chúng sanh luôn hướng về Phật , Pháp 🙏 🙏 🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *